ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Ezen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat, vagy ÁSZF) határozzák meg a www.myprotein.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) használatát, valamint a felhasználók (a továbbiakban: Felhasználók) ésa The Hut.com Limited (kereskedelmi nevén Myprotein), mint értékesítő (a továbbiakban: Myprotein) – 05016010 számon Angliában és Walesben , a Meridian House, Gadbrook Park, Gadbrook Way, Rudheath, Northwich, Cheshire, UK, CW9 7RA székhellyel regisztrált gazdasági társaság (a továbbiakban: Társaság) között létrejött fogyasztói szerződéseket, amennyiben arról külön szerződés nem rendelkezik.

A Myprotein kéri a Felhasználókat a jelen Üzletszabályzat áttanulmányozására, melyek meghatározza a Myproteinnel kötött szerződéseit, tartalmazzák a szerződésekből eredő jogait és kötelezettségeit. Amennyiben a Felhasználó jelen Üzletszabályzattal nem ért egyet, úgy a Myprotein kéri, hogy tartózkodjon a Honlap használatától. A Honlapon történő regisztrációval, illetve bármilyen termék, szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezzel egyidejűleg kifejezetten elfogadta a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit.

A jelen Üzletszabályzattal összefüggő bármilyen kérdés esetén a Felhasználók kapcsolatba léphetnek a Myprotein ügyfélszolgálatával.

I. FOGALMAK

A jelen fogalmom meghatározásokat kell alkalmazni mind a jelen Üzletszabályzat, mind a Myprotein egyéb szabályzatai vonatkozásában, így különösen az Elállási Jogról Szóló Szabályzat, illetve az Adatvédelmi Szabályzat vonatkozásában.

Felhasználó : Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Honlapot megnyitja, megtekinti, azon regisztrál, vagy rendelést ad fel. Felhasználóval azonos fogalmak a vásárló, megrendelő, fogyasztó.

Honlap : Honlap alatt értendő a Myprotein minden honlapja, így különös figyelemmel a www.myprotein.hu és a www.myprotein.com honlapokra. Honlappal azonos jelentéstartalommal bír a weboldal, oldal, site, website kifejezés. Honlap alatt értjük mind az asztali számítógépek, mind a táblagépek, mobiltelefonok, egyéb számítástechnikai, elektronikai eszközök számára elérhető alkalmazásokat, melyekkel a Myprotein weboldalai megtekinthetőek.

Kedvezménykód: Kedvezménykód alatt értünk minden olyan Myprotein Honlap által meghatározott és a Honlapon elérhető numerikus, alfabetikus kódsort, melyek használatával százalékban, vagy összegben kifejezett (ár)kedvezményt lehet elérni a megrendelés, termék árából. Kedvezménykód alatt értendő a kuponkód, voucherkód is.

II. RENDELKEZÉSEK

1. Megállapodás

A Honlap használatával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy kifejezetten elfogadja a Myprotein Üzletszabályzatát és ahhoz kapcsolódó járulékos szabályzatokat (különösen az Elállási Jogról Szóló Szabályzatot, illetve az Adatvédelmi Szabályzatot) és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait (beleértve a legfrissebb adatait) a Myprotein átadja harmadik személyek részére, illetve adatokat szerezzen meg harmadik személyektől; beleértve (de nem kizárólagosan) a bankkártya, illetve hitelkártya adatait, illetve a bankkártyával, hitelkártyával történt fizetések kimutatásának adatait, továbbá a Felhasználó személyi azonosságának megállapítására, bankkártyája, vagy hitelkártyája érvényességi idejének megállapítására, a bankkártya illetve hitelkártya egyedi tranzakciónál történő azonosítására szolgáló adatokat.

A Honlap kommunikációs nyelve az angol és a magyar.

2. Változtatások

A Myprotein fenntartja a jogot, hogy:

2.1. az Üzletszabályzat időről időre történő megváltoztására, minden változtatásnak annak megfelelő időben Honlapon történő közzétételével. A Felhasználó kötelezettsége, hogy a Honlapon a változásokról tájékozódjon. Minden változtatás azután tekinthető hatályosnak, hogy az a Honlapon előzetesen bejelentésre került. Amennyiben az új szerződési feltételeinket nem kívánja a Felhasználó elfogadni, abban az esetben kérjük tartózkodjon a Honlap további használatától. Amennyiben az új szerződési feltételek hatályba lépését követően tovább használja a Honlapot, azzal egyidejűleg azokat magára nézve kötelező érvényűként elfogadta;

2.2. a Honlapot, mint annak egészét, vagy egy részét, ideiglenesen, vagy véglegesen megváltoztassa, vagy törölje a Felhasználók előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül. Az ebből eredő esetleges károkért a Myprotein nem vállal felelősséget;

2.3. használatra alkalmatlanná tegye akár a Honlap által rendelkezésre bocsátott, akár a Felhasználó által választott jelszót, vagy azonosító kódot, amennyiben álláspontja szerint az, vagy annak használata nem felel meg általános szerződési feltételek bármelyik rendelkezésének.

3. Regisztráció

A Honlap használatával szavatolja, hogy:

3.1. jogosult a Myproteinnel szerződés megkötésére (cselekvőképes és belátási képessége nem korlátozott);

3.2. elmúlt 18 éves (illetve nagykorú);

3.3. azon személyes adatok, melyet a regisztráció, illetve a szerződés megkötése (megrendelés feladása) során megadott, minden tekintetben valódiak, aktuálisak, teljeskörűek és helytállóak, és ugyanakkor ezen adatok nem egy harmadik fél adatai.

A Felhasználó bármilyen személyes adataiban bekövetkezett változásról a Myprotein ügyfélszolgálatát az üzenőközponton keresztül, vagy az alábbiakban megjelölt telefonszámon telefonon tájékoztatja (felhívjuk figyelmét, hogy telefonhívása extra költséggel járhat, mivel ügyfélszolgálatunk és ügyfélszolgálati telefonszámunk az Egyesült Királyságban található).

Tel: (+44) 0845 094 9889

4. Adatvédelem

A Myprotein tudomásul veszi, hogy a Felhasználók minden személyes adata bizalmas és annak használatára, felhasználásra kizárólag az Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kerülhet sor. A Honlap használatával a Felhasználó hozzájárulását adja adatai felhasználáshoz és szavatolja, hogy átadott adatai a valóságnak megfelelnek és érvényesek.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon vásárol, annak érdekében hogy azonosítására sor kerülhessen, meg kell adnia személyes adatait, így különösen teljes nevét, e-mail címét, számlázási címét, szállítási címét, bankkártya, vagy hitelkártya adatait, illetve egyéb fizetéssel összefüggésben felmerülő adatait. Kijelentjük, hogy ezen információk az angol adatvédelmi hivatal (Data Commissioner's office) előtt archiválásra kerülnek.

5. Felhasználók biztonságának védelme

Annak szavatolása érdekében, hogy a bankkártyájának, illetve hitelkártyájának adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek felhasználásra, a Myprotein fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó nevét, címét és egyéb megadott személyes adatát a megrendelés feladásakor, illetve azt követően a megfelelő harmadik személyekkel felülvizsgálja, illetve felülvizsgáltassa.

A Myprotein kiemelten fontosnak tartja az internetes csalások megakadályozását. Tekinettel a bankkártyákkal és hitelkártyákkal összefüggésben elkövetett csalások világszerte tendenciálisan növekvő számára, a Myprotein kifejezetten törekszik arra, hogy minden megrendelés az átadott információk alapján megfelelően ellenőrzött legyen. A fentiek figyelembevételével, a felhasználók biztonságának védelme érdekében a Myprotein esetlegesen kapcsolatba léphet a Felhasználókkal és kérheti együttműködésüket a fenti adatellenőrzés során. A Myprotein haladéktalanul felvesszi továbbá a kapcsolatot az illetékes szervekkel minden olyan tranzakció esetében, ahol a csalás veszélye fennállhat.

A Felhasználók a jelen Üzletszabályzat elfogadásával egyidejűleg ezen adatellenőrzést is kifejezetten elfogadják. Az adatellenőrzés során az átadott személyes információk, valamit az adatellenőrzés eredménye esetlegesen tárolásra kerülhetnek az erre illetékes angol Adatellenőrzési Tudakozóiroda által (Credit Reference Agency). A Myprotein biztosítja a Felhasználókat, hogy ezen tevékenység kizárólag a személyi azonosságának igazolására szolgál, a fizetőképesség vizsgálatára és a fizetőképesség minősítésére nem kerül sor. Minden adat, mely a Myprotein birtokába kerül, biztonságosan és az angol adatvédelmi törvénynek (Data Protection Act 1998) megfelelően kerül kezelésre.

6. Jogi megfeleltetés

A Honlapot kizárólag a jogszabályokkal összhangban és kizárólag a jogszabályok által megengedett célból lehet használni. A Felhasználó a Honlap használatával kifejezett egyetértését fejezi ki, azzal, hogy minden jogszabályi előírással egyetért. Kifejezetten elfogadja azt, hogy:

6.1. a Honlapra nem tölt fel, valamint a Honlapra nem továbbít semmilyen vírust, trójai falót, számítógépes férgeket, logikai bombákat, illetve bármilyen más olyan eszközt, mely alkalmas a számítógépek és a honlapok zavartalan működésének megakadályozására, illetve azok működését megakadályozhatja, megállíthatja, megzavarhatja;

6.2. nem tölt fel, illetve nem továbbít a Honlapra semmilyen olyan tartalmat,mely alkalmas arra, hogy azzal rágalmazást, becsületsértés valósítson meg, illetve trágár kifejezést tartalmaz, vagy ilyen jelentéstartalommal bír; valamint

6.3. nem kísérli meg a Honlapra, illetve a Myprotein szerverére történő illetéktelen behatolást, belépést, illetve a Honlap által tárolt, valamint azzal kapcsolatban lévő szerveradatok, egyéb számítástechnikai adatok megszerzését. Tilos a Honlap bármilyen számítástechnikai úton történő megtámadása, különös tekinettel denial-of-service attack, vagy DDoS támadás útján.

Ezen figyelmeztetés megsértése jogi következményeket von maga után, különös tekinettel arra, hogy ezen cselekmények a számítógéppel való visszaélésről (Computer Misuse Act 1990) szóló 1990. évi törvénybe ütköznek. A jogszabály megsértésének gyanúja esetén a Myprotein haladéktalanul megtesszi a szükséges jogi lépéseket, melynek következtében az illetékes hatóságokkal szorosan együttműködik a gyanúsított személy személyi azonosságának megállapítása és jogellenes cselekmény feltárása érdekében. Ilyen jellegű szabálysértés gyanújának észlelése esetén a gyanúsított Felhasználó azonnali hatállyal eltiltásra került a Honlap használatától.

A Myprotein nem vállal felelősséget DDoS támadás, bármilyen számítógépes virus, vagy egyéb más káros technikai tartalom által okozott kárért, vagy veszteségért, melyek érinthetik a számítógépét, annak hardware és software eszközeit, vagy egyéb számítástechnikai adattartalmát, adatait, melyek a Honlap használata, illetve adatok Honlapra való feltöltése, vagy onnan való letöltése, link elhelyezése, vélemény írása által következtek be.

7. Linkek harmadik személyektől

Felhasználóinknak nyújtott szolgáltatásként a Honlapon esetlegesen megtalálhatóak olyan linkek, illetve tartalmak, melyek nem tartoznak a Myprotein ellenőrzése alá. A Myprotein felhívja a figyelmet arra, hogy vállal felelősséget ezen linkek, honlapok, illetve azok tartalma tekintetében, különös tekinettel arra, hogy azok nem tartoznak ellenőrzése, fejlesztése alá. Nem vállalja továbbá a felelősséget ezen honlapok adatvédelmi szabályzata, valamint adattartalma és azok által okozott vélt, vagy valós károk, veszteségek, szabálysértések tekintetében, melyek ezen külső honlapok, vagy az ott elhelyezett reklámok, hirdetések, termékek, szolgáltatások használata okoz, vagy okozhat.

8. Megrendelések

Minden megrendelés teljesíthetősége annak elérhetőségétől és elfogadhatóságától függ. Amennyiben a megrendelt termék esetlegesen mégsem érhető el, arról a Myprotein e-mailben (vagy egyéb más lehetséges módon, amennyiben e-mail cím nem került, vagy nem megfelelően került átadásra) tájékoztatja a Megrendelőt, akinek ezáltal lehetősége nyílik arra, hogy a termék elérhetőségét megvárja, vagy visszavonja a megrendelését.

Minden feladott megrendelést a termék, illetve a szolgáltatás ajánlatnak minősül. A Myprotein fenntartjuk a jogot arra, hogy ezen ajánlatokat időnként visszautasítsa. A megrendelés feladásának visszaigazolása - melyet a Myprotein a megrendelésnek a rendszerében történő regisztrációjakor automatikusan megküld megrendelőinknek - nem jelenti az ajánlat elfogadását a megrendelésben szereplő, illetve a Honlapon kínált termékek, illetve szolgáltatások tekintetében. A Felhasználó és a Myprotein között a szerződés akkor tekinthető létrejöttnek, amikor:

8.1. a megadott bankkártya, hitelkártya, vagy PayPal egyenlegen a vételár terhelésre került; vagy

8.2. a megrendelés a Felhasználó részére elküldésre került, a szolgáltatás nyújtása megkezdődött;

8.3. illetve a 8.1. és a 8.2. pontban meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén a szerződés abban az időpontban tekinthető létrejöttnek, amikor a későbbi feltétel teljesült, s mikor a Myprotein a Felhasználó részére a megrendelés elküldésének visszaigazolását (a továbbiakban: megrendelés elküldésének igazolása) e-mailben elküldte (mely egyútal a szerződés megkötésének igazolása).

A szerződés kizárólag azon termékek, illetve szolgáltatások vonatkozásában jön létre, melyek a megrendelés elküldésének igazolásán feltüntetésre kerültek. A Myprotein nem kötelezhető olyan termékek elküldésére, vagy szolgáltatás nyújtására, melyek ugyan a feladott megrendelés részei voltak, de a megrendelés elküldésének visszaigazolásán nem szerepelnek.

A Myprotein minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megrendelés információit, valamint annak fizetésével kapcsolatos adatokat – amíg az kizárólag a Myprotein birtokában van - biztonságban tartson. Amennyiben a Myprotein nem követ el hanyag adatkezelést, úgy ez esetben nem vállal felelősséget semmilyen, a Felhasználó által elszenvedett veszteségért, vagy sérelemért, amennyiben harmadik személy jogosulatlanul hozzáfér, vagy megszerez bármilyen olyan adathoz, mely a Felhasználó által került átadásra a Honlapra való belépés, vagy megrendelés feladása során.

A Myprotein nem járul hozzá a Honlapon található termékek továbbértékesítéséhez. Fenntartja a jogot minden olyan megrendelés törlésére, illetve felhasználói fiók, valamint Honlaphoz történő hozzáférés felfüggesztésére, melynél felmerül a továbbértékesítés gyanúja.

Amennyiben a megrendelés a Felhasználó által megadott szállítási címre megérkezik, azokért a Felhasználó vállalja a felelősséget. A Myprotein nem vállal felelősséget olyan megrendelések kiszállításáért, ahol a megrendelő helytelen, pontatlan szállítási címet adott meg, illetve a megadott szállítási címen nem került a megrendelés átvételre.

9. Elállási jog

Az elállási jog gyakorlására fogyasztói szerződések esetében a megrendelés átvételétől, illetve a szolgáltatás megkezdésétől számított 14 napon belül van lehetőség. Elállási jog gyakorlására nincs lehetőség abban az esetben, ha a fogyasztásra szánt termékek kibontásra kerültek (ezzel nem esik egy tekintet alá a szállítás során esetlegesen megsérült termék).

Amennyiben a Megrendelő a megadott határidőn belül gyakorolni szeretné az elállási jogát, javasolt azElállási Jog Gyakorlásáról Szóló Szabályzat áttanulmányozása, és az ügyfélszolgálattal való kapcsolat felvétele.

10. Árak és fizetés

A Honlapon feltüntetett árak az (annak aktuális mértéke szerinti) ÁFA-t tartalmazzák. A Myprotein fenntartja azonban a jogot arra, hogy árakat a Felhasználók előzetes tájékoztatása nélkül módosítsa (fenntartva azonban a Felhasználó azon jogát, hogy a megrendelés elküldésének visszaigazolásán feltüntetett árak a megrendelés nem módosítható vételárának minősülnek).

Amennyiben a megadott szállítási cím az Egyesült Királyságban van, abban az esetben további adó, illetve vám nem kerül felszámításra. Amennyiben a megadott szállítási cím az Egyesült Királyságon kívül van, esetlegesen felmerülhetnek a megrendeléssel összefüggésben felmerült egyéb költségek, díjak, adók, vámok, illetékek (beleértve esetlegesen az ÁFA-t is), melyek a szállítási cím szerinti ország által meghatározottak, és a szállítási cím szerinti országba történő szállítással összefüggésben merülnek fel, s melyeket a Honlapon feltüntetett árak nem tartalmaznak. Bármilyen ilyen addicionálisan felmerülő díjat a Felhasználó visel, annak Myprotein által történő átvállalására, megfizetésére nem kerül sor. A Myprotein felhívja a Felhasználói a figyelmét arra, hogy ezen esetlegesen felmerülő díjak országonként eltérőek lehetnek, erre tekintetel javasolja, hogy ezekről az arra illetékes (adóhatósági) szervektől tájékozódjanak.

A Honlapon fizetni lehet bármilyen online fizetésre alkalmas hitelkártyával, vagy betéti bankkártyával (melyek CVC/CV2 kóddal rendelkeznek), illetve PayPay-al. A megrendelés vétálarának lefoglalására sor kerül annak elküldését, illetve a szolgáltatás nyújtásának megkezdését megelőzően.

Abban az esetben, ha esetlegesen az áraink a kasszánál, vagy a Honlap más részén hibásan kerülnének feltüntetésre, és az észlelésre kerül mielőtt a termékek elküldésre kerülnének, illetve a szolgáltatás nyújtása megkezdődne, abban az esetben fenntartjuk jogot a jelen Üzletszabályzat 8., illetve 9. pontjában rögzítettek szerint eljárni, figyelemmel arra hogy a Myprotein nem köteles a termékeket a hibásan feltüntetett áron elküldeni. A Myprotein különös gondot fordít ugyan arra, hogy a Honlapon feltüntetett árak mindig a valóságnak megfeleljenek, azonban alkalmankénti hibák előfordulhatnak. Amennyiben a Myprotein a megrendelt termékek, illetve szolgáltatások áraiban esetlegesen hibát észlel, felvesszi a kapcsolatot a megrendelővel, aki ezzel egyidejűleg jogosult eldönteni, hogy megrendelését a korrigált áron fenntartja, illetve visszavonja. Amennyiben a megrendelés visszavonásra kerül (és az még nem került kiküldésre), azonban annak kifizetésére már sor került, a teljes vételár visszafizetésre kerül.

A Felhasználók kötelessége annak szavatolása, hogy az általuk fizetésre használt bankkártya, hitelkártya, illetve PayPal felhasználói fiók, az ő rendelkezésük alatt áll. Minden bankkártya, illetve hitelkártya felhasználó tudomásul veszi, hogy azok kibocsátója által, illetve előtt a fizetési eszköz (bankkártya) érvényessége és a Felhasználó jogosultsága ellenőrzésre kerül. Társaságunk nem vállal felelősséget a szállításból eredő késedelemért, illetve a megrendelt, de ki nem szállított termékekért, amennyiben az azért következik be, mert a bankkártya kibocsátója bármilyen okból elutasítja a fizetés teljesítését, illetve azt nem hagyja jóvá.

A megrendelések feladáskor a Felhasználók kedvezménykódokat használhatnak az egyes kedvezménykódok leírásánál meghatározott általános szerződési feltételek szerint. Ezen (speciális) feltételek korlátozhatják akár a kedvezménykód használatának jogosultságát, akár a megrendelés mennyiségét, mértékét, összegét. A Myprotein felhívja a Felhasználók figyelmét ezen általános szerződési feltételek áttanulmányozására, mielőtt a rendelés feladásra kerülne, különös tekintettel arra, hogy a Myprotein fenntartja a jogot arra, hogy töröljön bármilyen olyan megrendelést, melyek nem állnak összhangban ezen általános szerződési feltételekkel, még abban az esetben is, ha a megrendelés összege kifizetésre került (hivatkozással a jelen Üzletszabályzat 8.3. pontjára). Amennyiben bármilyen eltérés van a kedvezménykód vonatkozásában meghatározott általános szerződési feltételek és a jelen Üzletszabályzat között, abban az esetben a kedvezménykód általános szerződési feltételei tekintendőek irányadónak. A kedvezménykódhoz tartozó általános szerződési feltételeket a Felhasználók a Myprotein Ügyfélszolgálatán keresztül emailben, vagy telefonon is elérhetik.

Telefonszám (Egyesült Királyság): (+44) 0845 094 9889 (Figyelemmel arra, hogy a Myprotein ügyfélszolgálata az Egyesült Királyság területén van, így minden Egyesült Királyságon kívüli hívás emelt díjú lehet.)

11. Tulajdonjog védelme

A Honlap tartalma szerzői jogvédelem, védjegyoltalom, adatvédelem és egyéb szellemi jogvédelem alatt áll, tilos annak tartalmának, védjegyének használata, másolása. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap tartalmának Felhasználók részére történő rendelkezésre bocsátásával ezen tulajdonjog nem sérül.

A Felhasználó jogosult előhozni és megtekinteni a Honlap tartalmát számítógépen, illetve azzal egyenértékű elektronikus eszközön (mobiltelefon, táblagép stb.), a tartalmat eltárolhatja elektronikus formában (nem jogosult ugyanakkor bármilyen szerverrel, vagy egyéb adattároló eszközzel történő hálózati összekapcsolásra), vagy kinyomtathatja annak tartalmát személyes, nem kereskedelmi célú használatra, megtartva a szerzői jogvédelemre és tulajdonjogra vonatkozó rendelkezéseket. Tilos a Honlapnak, illetve annak adattartalmának többszörözése, módosítása, illetve kereskedelmi célú másolata, megosztása vagy használata.

12. Felelősség kizárása

12.1. Az áruk szolgáltatása

12.1.1. Fenntartva a jelen Üzletszabályzat 14. pontjában foglaltakat, amennyiben a Myprotein nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek, abban az esetben kizárólag a Felhasználó által elszenvedett olyan veszteségekért felel, melyeket a Felhasználó kifejezetten a nemteljesítés következményeként szenvedett el (ha az szerződésből, magánjogi cselekményből – beleértve a gondatlanságot –, vagy általános kötelezettség megsértéséből adódik), s melyek az ÁSZF megsértésének előrelátható következményei.

12.1.2. Ezen ÁSZF egyetlen rendelkezése sem mentesíti a Myproteint a felelősség alól:

i) gondatlanságból okozott halál, vagy személyi sérülés esetén;

ii) csalás, vagy csalási kísérlet, megtévesztés útján okozott kár esetén;

iii) az áruk értékesítéséról szóló 1979. évi törvény (Sale of Goods Act 1979) 12. szekciójából, vagy az Áruk és szolgáltatások szállításáról szóló 1982. évi törvény (Supply of Goods and Services Act 1982) 2. szekciójából eredő kötelezettség megsértése esetén;

iv) a Fogyasztói jogok védelméről szóló 1987. évi törvény (Consumer Protection Act 1987) szerinti hibás termékek szolgáltatása esetén;

v) a jelen Üzletszabályzat szándékos megszegése esetén, melynek következményeként a Felhasználó jogosult a szerződés felmondására; vagy

vi) más olyan magatartás tanúsítása esetén, ami jogellenesnek minősül a felelősség kizárása, vagy annak megkísérlése vonatkozásában.

12.2. A Honlap használata

A Myprotein nem vállal sem hallgatólagos, sem kifejezett felelősséget a Honlap tartalmáért, annak használatáért, illetve a használata során, vagy azzal összefüggésben felmerülő kellemetlenségekért. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Myprotein nem vállalja a felelősséget a Honlap biztonsága, valamint az ott szereplő személyes adatok, illetve Felhasználók által megadott bármilyen más információ vonatkozásában. A Felhasználók vállalják az internet használatával járó esetleges kockázatokat.

A Myprotein megtesz mindent annak érdekében, hogy a Honlap használata biztonságos legyen, beleértve annak tartalmát is, megóvva egyúttal annak jó hírét és kiváló minőségét, azonban nem vállal felelősséget a Honlapon esetlegesen feltűnő bármilyen hibáért, vagy mulasztásért, illetve a Honlap kimaradásáért, vagy a Honlapon elhelyezett információ használatával bekövetkezett eredményért, vagy egyéb technikai problémáért, melyet a Felhasználó a Honlap használatával tapasztal. Amennyiben bármilyen pontatlanság van a Honlap tartalmában, azt a Myprotein belátható időn belül korrigálja.

A Myprotein kizárja felelősségét különösen:

12.2.1. ha a Felhasználók számítástechnikai eszközei, mobileszközei, táblagépei, egyéb Honlap megtekintésére alkalmas eszközei és azok szoftverei nem kompatibilisek a Honlappal;

12.2.2. technikai problémákért, beleértve a Honlap hibás működését, vagy a Honlap működésnek kimaradásáért, szüneteléséért;

12.2.3. a Honlap pontatlanságáért, megbízhatatlanságáért, alkalmatlanságáért;

12.2.4. ha a Honlap nem felel meg a Felhasználó kívánalmainak.

Az alkalmazott joggal összhangban a Myprotein nem vállal felelősséget sem a Felhasználók, sem harmadik személyek irányába bármilyen, a Honlap használatból eredő, vagy annak használatával összefüggésbe hozhatóan véletlenszerűen elszenvedett károkét (mindkét feltétel vonatkozásában kár alatt értve korlátozás nélkül: valódi gazdasági veszteség, nyereségben bekövetkezett veszteség, üzleti veszteség, veszteség az előre várt megtakarításból, haszontalan ráfordítás, magánszféra megsértése, adatok megsértése), vagy egyéb nem közvetlen, speciális vagy büntető jellegű kártérítésért, továbbá bármilyen egyéb kárért, ami a Honlap használatából következett, vagy következhetett be.

13. Visszavonás

Amennyiben a jelen Üzletszabályzat bármely rendelkezése jogszabályellenesnek, semmisnek, vagy bármilyen okból érvényesíthetetlennek bizonyul, azon rendelkezés visszavontak tekintendő azzal, hogy az nem érinti az egyéb rendelkezések, illetve az Üzletszabályzat egészének érvényességét és érvényesíthetőségét.

14. Jogérvényesítés

Bármely jogsértés esetén a jogérvényesítés mellőzése nem jelenti egyéb rendelkezések jogkövetkezmények nélküli megsértésének lehetőségét és a jogérvényesítés mellőzését.

15. Személyi hatály

A jelen Üzletszabályzatban meghatározott szerződési feltételek a Myprotein és a Felhasználók között irányadóak és képezik a megrendelések, mint adásvételi szerődések alapját.

16. Illetékesség

A jelen általános szerződési feltételeket Anglia és Wales anyagi jogi és eljárásjogi szabályaival összhangban kell alkalmazni (anyagi és eljárásjogi illetékesség kikötése). A felek közötti jogviták elbírálása az angol bíróságok illetékességébe tartozik.

17. Myprotein Árösszehasonlító (Myprotein Online Price Beater)

A Myprotein termékek árának egy más szolgáltató, illetve keresedelmi társaság termékének árával való összehasonlítására és így alacsonyabb Myprotein ár alkalmazására akkor van lehetőség, ha a másik, nem Myprotein termék vonatkozásában:

17.1. Az összetevők minősége megegyezik;

17.2. Magyarországi értékesítésre kínált termék;

17.3. Az ajánlatnak azonosíthatónak kell lennie;

17.4. A terméknek raktáron kell lennie és elküldhetőnek kell lennie azon a napon, amely napon az alacsonyabb ár a konkures honlapon szerepel. Raktáron nem elérhető termékek nem kerülnek vizsgálatra és nem vizsgáljuk olyan konkurens termék árát sem, amelyek szintén nincsenek raktáron;

17.5. A terméknek új terméknek kell lennie, nem szerepelhet a leértékelt termékek között, illetve nem lehet értékcsökkent termék azért mert az hibás, sérült, vagy rövid lejáratú a szavatossági ideje;

17.6. Kuponkódok, kedvezménykódok, más akciók nem befolyásolhatják egyik termék árat sem;

17.7. Az árösszehasonlításnak AZT MEGELŐZŐEN kell történnie, hogy a Felhasználó feladja megrendelését, a Myprotein áröszehasonlítást visszamenőleges hatállyal a rendelés feladását követően nem végez el;

17.8. A Myprotein fenntartja a jogot, hogy ne alkalmazzon árösszehasonlítást “speciális ajánlatok” vonatkozásában;

17.9. Az árösszehasonlítás kizárólag egy termék vonatkozásában történhet, nem vonatkozik termékcsoportokra;

17.10. A konkurens terméket kínáló társaságnak legalább már fél éve értékesítési tevékenységet kell folytatnia (nem nagykereskedelmi, továbbértékesítési céllal) és bonyolítania kell online fizetési módokat, ellenkező esetben nem esthet a konkurens termék árösszehasonlítás alá;

17.11. A termékeknek minden tekintetben egyeznie kell, így különsen íz, méret, minőség szerint. Hozzáadott értéktől függő árak szigorúan a társaság belátásába tartoznak;

17.12. A Myprotein fenntartja a jogot, hogy ne végezze el az árösszehasonlítást, ha megítélése szerint a termékek nem összehasonlíthatóak, illetve azok összehasonlítása sértené a tisztességes eljárást, üzleti magatartást;

17.13. A Myprotein fenntartja a jogot, hogy ezen árösszehasonlító szolgáltatástól bármikor, előzetes bejelentés nélkül elálljon;

17.14. A Myprotein nem végez árösszehasonlító szolgáltatást olyan Myprotein termék vonatkozásában, melyek harmadik személy forgalmazásában állnak;

17.15. A Myprotein döntése végleges.

18. Vélemények

Amennyiben a Felhasználó hozzászólást, véleményt küld a Myprotein részére, illetve tesz közzé a Honlapon, azzal egyidejűleg kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy azok vonatkozásában kizárólagos, szerzői jogdíj, vagy egyéb honorárium nélkül, örökös, visszavonhatatlan használati jogot adott a Myproteinnek azok tartalmának használatára, sokszorosítására, másolására, módosítására, átdolgozására, közzétételére, idegen nyelvi fordítására, egyéb kreatív járulékos jellegű tevékenységre, terjesztésre, bemutatásra, bármelyik országban, bármilyen médiában.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Myprotein és annak használati jogának gyakorlói – amennyiben ennek igénye felmerül - jogosultak annak a névnek a használatára, amellyel a vélemény elküldésre, közzétételre került. A Felhasználó egyetértését fejezi ki, hogy lemond arról a jogáról, hogy a vélemény szerzőjeként feltüntetésre kerüljön és egyúttal arról is, hogy ezen jogának korlátozása tekintetében kifogást emeljen.

A Felhasználó kifejezetten vállalja, hogy megtesz minden szükséges további intézkedést annak érdekében, hogy a Myprotein jogosult legyen a fenti jogok gyakorlására, beleértve a Myprotein által kért magatartás tanúsítását, cselekedet végrehajtását, okirat átruházását, egyéb dokumentum rendelkezésre bocsátását.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a Honlapon közzétett, illetve Myproteinhez elküldött tartalom, adat, vélemény, annak Myproteinhez való elküldése, illetve közzététele időpontjában kizárólag a Felhasználó tulajdonában áll, illetve annak felhasználásnak joga őt megilleti, így különösen:

i) a vélemény tartalma és annak adati pontosak, helytállóak;

ii) a Felhasználó által közzétett, illetve elküldött tartalom, illetve az adatok használata nem sért semmilyen alkalmazandó Myprotein irányelvet, illetve az nem sért semmilyen természetes, vagy jogi személyt, jogi személy nélküli gazdasági társaságot (különös tekintettel arra, hogy annak tartalma nem becsületsértő, illetve rágalmazó). A Felhasználó egyetért azzal, hogy kártalanítja a Myproteint minden olyan harmadik személy által emelt panasz vonatkozásában, melyek ezen pont megsértéséből erednek.

A vélemény írójának győztese e-mailben kerül értesítésre.

Back to top